Model-1500-kw

กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบลูกส้ม
MODEL 1500 Kw.

กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบลูกส้ม จะมีใบพัดจำนวน 12-16 ใบพัด ผิวใบพัดแต่ละใบจะมีลักษณะเหมือนกับปีกเครื่องบินโดยใช้ หลักการ (Aerodynamics) ปลายใบพัดส่วนที่อยู่ ริมนอกสุดที่ยื่นออกมาจากแกนหมุนของใบพัดจะมีขนาดกว้างใหญ่โค้งนูน และเรียว เพื่อให้รับแรงลมได้มาก และลดการ ต้านของแรงลมได้ดีเมื่อใบพัดกังหันลมหมุนเคลื่อนท่ีแล้วผิวด้านหน้าของใบพัดจะเป็นส่วนที่ต้านแรงลมผิวจะมีลักษณะโค้งนูนและเรียวทำให้การไหลผ่าน ของแรงลมไหลผ่านไปได้ มากจึงช่วยลดการต้านจาก  แรงลมได้เป็นอย่างดีและส่วนผิวด้านหลังใบพัดจะมีลักษณะโค้งเว้าและเรียบช่วยให้รับแรงลม และทำ ให้เกิดแรงผลักตัวได้มากแรงลมท่ีมาปะทะใบพัด สามารถไหลไปผลักใบพัดใบอื่นๆได้จำนวนมากและได้อย่างต่อเเนื่องทำให้เกิดแรงบิด (Torque) สูงเพิ่มขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และมีมลภาวะทางเสียงน้อยมากใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบลูกส้มยังสามารถหมุนปรับมุมใบพัดเพื่อ ช่วยให้รับแรงลมมากหรือน้อยได้ตามต้องการ โดยใช้ระบบ มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีติดตั้งอยู่ระหว่างใบพัดสามารถใช้ควบคุมความเร็วรอบในการหมุนของใบพัดได้ โดยอัตโนมัติ ตลอดจนเมื่อเกิดพายุแรงมากใบพัดจะหมุนปรับมุมปิดหรือหุบใบพัดเพื่อให้แรงลมไหลผ่านไปเฉพาะผิวใบพัด ภายนอก และมีเบรคใช้ทำงาน ร่วมกับการหมุนปรับมุมของใบพัด เพื่อให้กังหันลมหยุดการทำงาน เมื่อมีความเร็วลมเกิน 18 เมตร/วินาที หรือเมื่อต้องการให้หยุดหมุนจึงมีความคงทนทานต่อ การใช้งานได้เป็นอย่างดี และตรงใต้แขนยึดใบพัด กังหันลมด้านล่างท่ีเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดหมุนของแกนหมุนใบพัดสามารถติดตั้งฟืองขับตรง (Spur gear) ขนาดใหญ่และไปหมุนขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบรอบต่ำได้โดยตรงเพื่อช่วยลดการสูญเสียกำลังของกังหันลมจากการใช้ระบบเกียร์ทดรอบ ได้มากยัง สามารถติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้หลาย เครื่องและสามารถใช้งานได้พร้อมกันโดยแต่ละเครื่องจะติดตั้งคล๊าสเพื่อให้ใช้งานได้ตามความเร็วของลมแต่ละฤดู กาล ทำให้การผลิต กระแส ไฟฟ้ามีความ เสถียรมากขึ้น และตรงใต้แขนยึดใบพัดกยังสามารถต่อยอดพัฒนาออกแบบให้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบวงแหวน แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ซึ่งระบบน้ีไม่ต้องใช้ เกียร์ทดรอบหรือเฟืองทดรอบเป็นการช่วยลดการสูญเสียกำลังของกังหันลมได้มาก และจะช่วยเพิ่มกำลังการ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นอีกหลายเท่า ซึ่งเหมาะนำมาใช้กับกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบลูกส้มมากเพราะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบวงแหวนแม่เหล็ก ไฟฟ้าขนาดใหญ่น้ีต้องใช้จำนวนขั้ว (Pole) มากอาจถึง 64 ขั้ว (Pole) ซึ่งจะต้องใช้แรงบิดสูงมากในการหมุนใช้งานถึงจะมีกำลังและสามารถผลิตกระแส ไฟฟ้าใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

การใช้งานของกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบลูกส้ม

เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าที่ความเร็วลม 3 m/s และด้วยการใช้ความเร็วที่ลมต่ำในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้กังหันลมมีระยะเวลาในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดนเฉลี่ยมากกว่า 15 ชั่วโมง/วันมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่ากังหันลมทั่วๆไป สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบสายส่งของการไฟฟ้าหรือใช้ผลิตไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าของภาครัฐเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่าค่าใช้จ่ายใน การบำรุงรักษาต่ำ และง่ายต่อการซ่อมแซมเพราะมีระบบไม่ซับซ้อน การควบคุมกังหันลมใช้ระบบอัตโนมัติซึ่งถูกออกแบบให้ทำงานได้อย่างแม่นยำโดย สามารถควบคุมผ่านระบบ Net work ทำให้ทราบถึงสถานะ ต่างๆได้แบบ Real time มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงโดยเฉพาะใบพัดสามารถหมุนปรับมุมได้เพื่อใช้ ควบคุมความเร็วรอบในการหมุนของใบพัดและป้องกันกระแสลมแรงหรือพายุได้เป็นอย่างดี และยังมีเบรกเพื่อหยุดการทำงานของกังหันลมร่วมอีกด้วยเสากังหันลมได้เสริมโครงสร้างภายในให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น และออกแบบให้มีเสาค้ำยันเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานของกังหันลมมากขึ้น วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ผลิตภายใน ประเทศเกือบทั้งมดสามารถติดตั้งใช้งานได้ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกแข่งขันกับกังหันลมผลิตไฟฟ้าของต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดี

1.png

 

ภาพแสดงการพัฒนาการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แบบวงแหวนแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้

 

2

 

ภาพแสดงการติดตั้งคล๊าสและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 ชุด

 

 

3.png

 

ภาพระเบียงตรวจสอบและระบบรอกยกเพื่อเอาไว้ซ่อมแซมบำรุงรักษา

 

 

 

4

 

ภาพแสดงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือมากกว่านี้ก็ได้

 

 

5

 

ภาพแสดงห้องเฟืองขับตรง (Spur gear) และฐานยึด

ส่วนหัวกังหันลมผลิตไฟฟ้า

 

 

ส่วนประกอบสำคัญของ Orange Vertical Axis Wind Turbine

 • ใบพัดกังหันลมผลิตจาก Fiberglass, Carbon fiber, Fiber-rein Foried Plastic (FRP) ใช้น้ำยา Vinyester-Resin และ Epoxy ทนกรด ทนด่าง ทนรังสียูวี ทนความร้อน และความเย็นโดยใบพัดออกแบบให้ผิวมีลักษณะเหมือนปีกเครื่องบิน โดยใช้หลักการ (Aerodynamics) เมื่อหมุนเคลื่อนที่แล้วจะทำให้เกิดแรงผลักและแรงบิดเพิ่มมากขึ้น
 • แกนหมุนกังหันลม หมุนส่งกำลังจากใบพัดใช้โครงสร้างเป็นท่อโลหะหนาหลายชั้นเพื่อให้แข็งแรงและลดน้ำหนักของแกนหมุน กังหันลม
 • ระบบเฟืองขับส่งกำลังใช้เฟืองขับตรง (Spur gear) เพื่อลดการสูญเสียกำลังจากการที่ต้องใช้ระบบเฟืองทดหลายชั้น
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารอบต่ำแบบ Permanent magnet จำนวน 16 Pole ความเร็ว 250 รอบ/นาที 400 Volt 50 Hz
 • ระบบควบคุมไฟฟ้า Controller and , Grid tie invertor Wind Turbine 1500 kW
 • ระบบหมุนปรับมุมใบพัดใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้ควบคุมความเร็วรอบในการหมุนของใบพัดได้โดยอัตโนมัติ
 • ระบบเบรกใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานโดยอัตโนมัติร่วมกับระบบหมุนปรับมุมใบพัดเมื่อมีกระแสลมแรงหรือพายุ
 • ระบบหมุนรับทิศทางลม หมุนรับลมได้ทุกทิศทาง
 • เครื่องวัดความเร็วลมใช้ควบคุมระบบเบรกและระบบหมุนปรับมุมใบพัด
 • เสากังหันลมเป็นเสาเดี่ยวมีโครงสร้างเสริมภายใน และมีเสาค้ำยัน 4 เสา เพื่อให้มีความแข็งแรง และทนทานมากขึ้น

ประโยชน์อื่นๆ ของ Orange Vertical Axis Wind Turbine

 • ไม่มีผลกระทบต่อสภาวะเรือนกระจกเพราะเป็นพลังงานที่สะอาด
 • มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องพลังงานสะอาด
 • ประหยัดพลังงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว
 • เป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและคืนทุนในระยะสั้นจากการที่ใช้ไฟฟ้าร่วมกับภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายทาง ด้านกระแสไฟฟ้า
 • คุ้มค่าในการลงทุนทำฟาร์มกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพื่อขายไฟฟ้าขนาดใหญ่ และราคาถูกกว่าให้กับภาครัฐ สามารถคืน ทุนได้ในระยะสั้น
 • สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งบนบกและในน้ำ
 • ผลิตได้ภายในประเทศไทยมีต้นทุนที่ต่ำกว่า
 • สะดวกต่อการบริการ และดูแลรักษาซ่อมแซม เพราะมีระบบไม่ซ้ำซ้อนสามารถใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศได้
 • ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้ไม่เสียสมดุลย์ทางการค้ากับต่างประเทศ

มีประสิทธิภาพ 60% ที่ความเร็วลม 5-6 เมตร/วินาที

กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบลูกส้ม

Orange Vertical Axis Wind Turbine

พลังงานทดแทนที่ยังยืนช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้นานกว่า 25 ปี