วิสัยทัศน์ (Vision)
  • ศึกษาพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพสูง
  • เป็นผู้นำด้านการผลิตทางด้านพลังงานทดแทนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีเสถียรภาพ
  • จัดสร้างโรงไฟฟ้าใช้พลังงานทดแทน ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ (Mission)
  • การพัฒนา,การผลิตและการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใช้พลังงานทดแทน จะต้องเป็นพลังงานที่สะอาดและบริสุทธิ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Energy)
  • การพัฒนาจะต้องให้เป็นพลังงานทางเลือกหมุนเวียน (Alternative Energy)
  • โครงการต่างๆจะต้องมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้าและพันธมิตร
  • การพัฒนาจะต้องทำในระยะยาวและต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • การพัฒนาและการผลิตจะต้องใช้วัสดุ ที่มีความมาตรฐานตลอดจนบุคลากรต้องมีคุณภาพมากที่สุดสำหรับทุกโครงการ
  • การพัฒนาจะต้องมองการไกลและมีนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์จริงๆเท่านั้น
  • การพัฒนาจะต้องมีศักยภาพและก้าวไปสู่สากลได้อย่างกว้างขวาง